เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้ (“นโยบายฯ”) เป็นการกำหนดความตกลงระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้งานและเราในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ www.onetireauto.com เมื่อมีการเข้าถึง  ซึ่งจะมีผลและบังคับกับผู้เข้าใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกราย

เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายฯ และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทำขึ้นเพิ่มเติมซึ่งท่านสามารถหาดูรายละเอียดได้จาก www.onetireauto.com (“เรา”) จัดทำขึ้น
 

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างอิง) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ www.onetireauto.com (เว็บไซต์ของเรา) ไม่ว่าในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานลงทะเบียน กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานโดยละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้เว็บไซต์นี้ เมื่อท่านได้มีการเข้าใจ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานนี้ กรุณางดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปรดใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและห้ามใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะดังนี้

• ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

• มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลทำให้สำคัญผิดหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือคุกคามผู้เยาว์ในทุกรูปแบบ

• เพื่อส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้ หรือใช้ซ้ำ ซึ่งสื่อหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ทราบดีอยู่แล้วขัดต่อมาตรฐานและนโยบายฯ

• เพื่อส่งผ่านเนื้อหา ข้อมูล สื่อที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา เชิญชวน (สแปม) ที่ผู้รับไม่ได้ต้องการ

• เพื่อส่งผ่าน ถ่ายโอน ข้อมูล สื่อ หรือ อัพโหลดสิ่งใด ๆ ทั้งที่รู้อยู่ว่ามีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

 

ท่านยังตกลงว่าจะ

• ไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก หรือถ่ายโอนต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ดังปรากฏในหน้าเว็บนี้

• เข้าถึง ขัดขวาง ทำลาย รบกวน ก่อกวนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

• ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา

• อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา

• ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์ของเรา

• อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟท์แวร์ที่เป็นของหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอก

 

บริการสนทนาโต้ตอบ

เราอาจให้บริการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว อันได้แก่แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

• ห้องสนทนา

• กระดานข่าว
("บริการสนทนาโต้ตอบ").

ในกรณีที่มีบริการข้างต้น เราจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเภทของบริการที่นำเสนอและคอยสอดส่องดูถึงความเหมาะสมในการใช้งานและทำการปรับปรุงไม่ว่าด้วยบุคคลหรือระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เราจะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเด็ก จากบุคคลภายนอกเมื่อมีการใช้บริการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะตัดสินเป็นกรณีไปว่าควรมีการจำกัดการใช้งานหรือบริการอย่างไรหรือไม่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เราจะต้องดูแล ตรวจตรา หรือจำกัดขอบเขตความเหมาะสมของบริการสนทนาโต้ตอบ และเราจะไม่รับผิดต่อความสูญหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากการใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของเรา รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะได้มีการประเมินถึงความเหมาะสมแล้วหรือไม่

การใช้บริการสนทนาโต้ตอบโดยผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน ซึ่งเราแนะนำให้ท่านให้ความรู้และคำแนะนำถึงความเสี่ยงภัยจากโลกออนไลน์ก่อนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้บริการสนทนาโต้ตอบโดยลำพัง ทั้งนี้ แม้เราจะมีมาตรการดูแลความเหมาะสมในการใช้งาน แต่ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันได้ว่าบุตรหลายของท่านจะปลอดภัยจากการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรโปรดติดต่อผู้ควบคุมบริการสนทนาโต้ตอบได้จากช่องทางที่เราจัดไว้ให้

 

มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหานี้ใช้กับสื่อหรือเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านแบ่งปันในเว็บไซต์ของเรา (เนื้อหาที่แบ่งปัน) รวมถึงบริการสนทนาโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง

ท่านผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของสิ่งหรือเนื้อหาที่มีการแบ่งปัน

 

เนื้อหาที่แบ่งปันต้อง

• ถูกต้อง (ในกรณีที่เป็นการแสดงข้อเท็จจริง)

• แท้จริง (ในกรณีที่เป็นการแสดงความคิดเห็น)

• สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่มีการโพสต์และแชร์

 

เนื้อหาที่แบ่งปันจะต้องไม่

• แสดงหรือสื่อไปในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

• แสดงหรือสื่อไปในลักษณะที่ลามกอนาจาร ก้าวร้าว มีเจตนามุ่งร้าย หรือปลุกระดม

• สนับสนุนสื่อทางเพศอย่างชัดแจ้ง

• สนับสนุนความรุนแรง

• สนับสนุนการแบ่งแยกชนชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ

• ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

• มีแนวโน้มหรือลักษณะฉ้อฉลหรือหลอกลวงผู้อื่น

• ละเมิดกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ

• สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย

• ข่มขู่ คุกคาม หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวกสบาย หรือความกังวลที่เกินจำเป็น

• มีแนวโน้มที่จะก่อกวน ยั่วยุอารมณ์ สร้างความอับอาย สร้างความตื่นตระหนก หรือรบกวนบุคคลอื่น

• ใช้เพื่อเลียนแบบบุคคล หรือเพื่อปลอมแปลงตัวตนของท่าน หรือเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น

• ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจากเรา

• ให้คำแนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

 

 

การระงับและการยกเลิก

เราจะพิจารณาว่ามีการละเมิดนโยบายฯ หรือไม่จากกลักษณะการใช้งานของท่านซึ่งซึ่งดุลยพินิจของเราถือเป็นที่สุด เมื่อพบว่ามีการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายฯ นี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดตามที่เราเห็นสมควร อาทิเช่น

• เพิกถอนสิทธิการใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

• ลบโพสต์ ข้อความหรือ สื่อที่ท่านอัพโหลดไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยทันที

• ออกหนังสือเตือนไปยังท่าน

• ดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเป็นผลมาจากการละเมิด

• ดำเนินวิธีการอื่นตามกฎหมายเพิ่มเติมหากมี

• เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายหากจำเป็น

เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อโต้ตอบการละเมิดต่อนโยบายฯ และเราอาจดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าสมควรแก่เหตุ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเมื่อใดก็ได้โดยทำการบนแก้ไขหน้าเว็บนี้ ท่านควรตรวจสอบหน้าเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจมีผลทางกฎหมายที่ผูกพันท่าน  ข้อกำหนดบางประการที่ระบุในนโยบายฯ นี้อาจถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนด หรือประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
 

การเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นการอนุญาตแบบชั่วคราวเท่านั้น และเราสงวนสิทธิในการถอดถอนหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ดูด้านล่าง) เราจะไม่รับผิดหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ในบางกรณี เราอาจต้อสงวนการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไว้ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับเราเท่านั้น

หากท่านเลือกหรือได้รับรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ทางเรามีสิทธิยกเลิกการใช้งานรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ไม่ว่าท่านกำหนดเองหรือที่เรากำหนดให้ในเวลาใด ๆ ที่เราเห็นว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฯ ของเราดัง ที่ระบุในหน้านี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในกระทำใด ๆ ของท่านเองเมื่อเข้าและใช้งานเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ท่านยังต้องรับผิดชอบดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นที่เข้าสู่และใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน


 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเว็บไซต์ เรา เนื้อความหรือสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลก โดยมีการสงวนสิทธิ์การใช้ให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ท่านอาจพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดข้อความบางส่วนจากหน้าใดหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อใช้ในการอ้างอิงส่วนบุคคล และท่านอาจชักชวนผู้อื่นในองค์กรของท่านให้ดูสื่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้

บนเงื่อนไขที่ว่าท่านต้องไม่แก้ไขเอกสารหรือสำนาดิจิตอลของสื่อใด ๆ ที่ท่านสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และท่านต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ลำดับภาพหรือเสียง หรือภาพกราฟิกโดยแยกต่างหากจากข้อความที่ติดหรือแนบพร้อมกันมา รวมถึงต้องอ้างอิงถึงสถานะผู้จัดทำสื่อบนเว็บไซต์ของเรา (และของผู้สนับสนุนที่ระบุ) เสมอ

ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับการอนุญาตจากเราหรือเจ้าของสิทธิที่แท้จริง

หากท่านพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งาน  สิทธิในการใช้งานของท่านจะยุติลงทันทีและส่งผลให้ท่านต้องคืนหรือทำลายสำเนาต่าง ๆ ที่ท่าทำขึ้นจากสื่อดังกล่าวตามที่เรากำหนด

 

ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่โพสต์

ความคิดเห็น หรือ ข้อความ สื่อ เนื้อหา สิ่งอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือยันยันความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด บกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อและใช้ความคิดเห็น ข้อความ สื่อ หรือสิ่งอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรากับผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอก
 

เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงเป็นประจำ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น เราอาจทำการระงับการเข้าเว็บไซต์ชั่วคราว หรือปิดอย่างไม่มีกำหนด สื่อใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอาจล้าสมัยตามกาลเวลา และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงสื่อดังกล่าว

 

ความรับผิดของเรา

สื่อหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ว่าถูกต้อง ทั้งนี้ ตราบที่ไม่มีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ทางเราและบริษัทในเครือจะไม่รับรองหรือรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้  

• เงื่อนไข การรับประกัน และข้อตกลงอื่นทั้งหมด ที่อาจมีนัยยะเป็นอื่นโดยตัวบทกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักความเป็นธรรม

• ความรับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานได้ หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา และสื่อใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดต่อ

• การสูญเสียรายรับหรือรายได้ 

• การสูญเสียทางธุรกิจ

• การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา

• การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้

• การสูญเสียข้อมูล

• การเสื่อมความนิยม

• การบริหารจัดการหรือเวลาในการทำงานที่สูญเปล่า

รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ผิดสัญญา หรืออื่นใดก็ตามและแม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

การจำกัดความรับผิดข้างต้น ไม่ถือเป็นการยกเว้นการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีของการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีรูปร่าง หรือสิทธิเรียกร้องทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากเหตุที่กำหนดข้างต้น

การจำกัดความรับผิดข้างต้น ไม่ถือเป็นการยกเว้นความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความรับผิดของเราต่อการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการฉ้อฉลหลอกลวง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

เวบไซต์และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเวบไซต์เป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่มีอยู่หรือตามเป็นอยู่ซึ่งเราปฏิเสธความรับผิดในการรับรองหรือรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งในทุกกรณีทั้งโดยทางตรงหรือโดยปริยายที่รวมไปถึงการรับประกันเรื่องการใช้สอยสินค้าได้สมประโยชน์ตามปกติวิสัยของการใช้ การใช้สอยสินค้าได้ตามความมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงและการละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น เราไม่ให้และไม่รับประกันในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับการใช้งานของโมบายแอพพลิเคชั่น บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ความคิดเห็น และสิ่งอื่นใดที่พบได้บนเวบไซต์ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากเวบไซต์ก่อนที่จะนำไปใช้งานซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเวบไซต์ด้วยตนเองในทุกกรณี เราไม่ได้แสดงตนหรือรับประกันว่าการใช้งานเวบไซต์หรือสิ่งใดที่นำเสนอบนเวบไซต์จะลื่นไหลไม่ติดขัด ปลอดภัย ปราศจากไวรัสหรือความผิดพลาด ยกเว้น ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในหัวข้อ “การจำกัดความรับผิด” เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่นที่ความยินยอมของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่อาจยกเว้นได้ การเยียวยาฟื้นฟูใดๆ ที่ท่านจะได้รับเกี่ยวกับการใช้เวบไซต์มีเพียงประการเดียวคือต้องหยุดการเข้าใช้เวบไซต์เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและท่านรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้นั้นถูกต้อง

การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่ท่านอัพโหลดสื่อหรือข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการติดต่อกับผู้ใช้งานอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ท่านต้องปฏิบัติเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ของเราที่ปรากฏในเว็บนี้ ท่านรับประกันว่าสื่อหรือเนื้อหาที่แบ่งปันถูกต้องตามมาตรฐานและท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกันดังกล่าว สื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการอัพโหลดขึ้นถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ไม่เป็นความลับ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิ ทางเราสามารถนำไปใช้ คัดลอก เผยแพร่ และเปิดเผยได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด นอกจากนี้ เราสามารถเปิดเผยตัวตนของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่อ้างว่าสื่อหรือข้อมูลที่ท่านอัพโหลดละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้กล่าวอ้างนั้น หากปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกจริง ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือความถูกต้องของสื่อหรือข้อมูลที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดขึ้นในทุกกรณี นอกจากนี้ เราอาจทำการลบสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์หากพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายฯ

ไวรัส การเจาะระบบ และความผิดอื่น ๆ

ต้องห้ามไม่ให้มีการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดตรรกะ หรือสื่อที่มุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ  ท่านต้องไม่หรือพยามเจาะเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยมิได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีแบบการขัดขวางการให้บริการหรือ การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

หากมีการละเมิด ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเราจะแจ้งการละเมิดและเปิดเผยตัวตนของท่านไปยังหน่วยงานรัฐผู้ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการทางก

หมวดหมู่ทั้งหมด
Flash Sale ลดราคาพิเศษ
ดีลวันนี้
ประมูลสินค้า